Käyttöehdot

 

Palvelun kuvaus

Tervetuloa Sportteri Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) digitaalisien palveluiden (sisältäen mm. internet- sivuilla ja eri laitteille tehdyissä sovelluksissa luettavissa ja katseltavissa olevat hyöty- ja ajanvietesisällöt, käytettävissä olevien profiileiden toimintamahdollisuudet, keskustelupalstat, arvonnat ja kilpailut, uutiskirjeet, sähköiset tietokannat, verkkokaupat, erilaisiin koulutuksiin ja tapahtumiin liittyvät digitaaliset palvelut kuten sähköiset ilmoittautumislomakkeet, sähköisesti toimitettavat koulutusmateriaalit ja verkkokoulutukset, jäljempänä ”Palvelu”) käyttöehtoihin). Palvelu on tarkoitettu suomalaisen urheilun löytämisen helpottamiseksi.

Palvelussa voidaan tarjota erilaisia palveluja ja tuotteita myös muiden kuin Palveluntarjoajan toimesta (jäljempänä ”kolmas”).

Käyttäjä hyväksyy kulloinkin voimassa olevat Käyttöehdot itseään sitoviksi käyttämällä tätä Palvelua. Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua, jos tämä ei hyväksy Käyttöehtoja kokonaisuudessaan. Käyttöehdot sisältävät Palvelun käyttöä koskevat ehdot, rekisteriselosteen sekä Palveluntarjoajan tietosuojalausekkeen. Jos joku oikeus tai auktoriteetti päättää, että tietty kohta näistä Käyttöehdoista on pätemätön tai muuten mahdoton valvoa, kyseinen kohta poistetaan näistä Käyttöehdoista ja jäljellä olevat Käyttöehdot pysyvät voimassa.

 

Materiaalin käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet

Palvelu ja sen sisältämä aineisto sisältävät tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten tarkoittamaa, tekijänoikeudellisesti suojattua aineistoa. Palvelun omistusoikeus sekä tekijänoikeus ja kaikki muut Palveluun ja sen sisältämään aineistoon liittyvät immateriaalioikeudet (mukaan lukien mm. tekijänoikeudet, rekisteröimättömät ja rekisteröidyt tavaramerkki- ja mallioikeudet, patentit, domain-nimet, liikesalaisuudet sekä tietokantaoikeudet) kuuluvat Palveluntarjoajalle, sen yhteistyötaholle tai muille oikeudenhaltijoille. Kaikki Palveluntarjoajalle kuuluvien immateriaalioikeuksien käytöstä seuraava goodwill- arvo kuuluu kokonaisuudessaan Palveluntarjoajalle.

Kaikki oikeudet, joita ei nimenomaisesti myönnetä näissä käyttöehdoissa, pidätetään. Palveluntarjoaja ei myönnä käyttäjälle mitään suoria tai epäsuoria oikeuksia immateriaalioikeuksiin Palvelun käytön myötä. Mikäli jonkun yksittäisen Palvelun luonteesta tai sen käyttöehdoista ei muuta ilmene, Palvelun sisällön tai osan tallentaminen, julkaiseminen, jäljentäminen tai jakelu ilman oikeuksienomistajan kirjallista etukäteislupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten tai linkittämistä Palveluun kohdassa (4) kuvatuin tavoin.

Käyttäjällä on oikeus ottaa vähäisiä tekstilainauksia ja käyttää niitä laatimissaan asiakirjoissa voimassaolevan lainsäädännön ja hyvän tavan mukaisesti ja tarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Aineistoa lainattaessa on muun tekijänoikeudellisen viittauksen lisäksi mainittava lähteenä kyseinen Palvelu, jonka kautta aineisto on saatu. Käyttäjällä on oikeus kopioida ja luovuttaa edelleen Palvelun kautta saamiaan tekstilainauksia laatimansa asiakirjan osana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida tai saattaa yleisön saataviin Palvelun kautta saatavilla olevaa teosta tai muuta Palvelun sisältöä laajemmin kuin edellä on sallittu. Palvelun sisältämiä asiakirjamalleja käyttäjällä on oikeus käyttää sellaisenaan itse laatimiensa asiakirjojen pohjana. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida, luovuttaa, julkaista, saattaa yleisön saataviin, hyödyntää kaupallisesti eikä muullakaan tavalla käyttää Palveluun tai sen sisältöön sisältyvää tietokantaa tai tietokoneohjelmia, paitsi näiden Käyttöehtojen mukaisesti. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä Palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu- tai aineistokokonaisuutta.

Tekijänoikeuden suojaamaan teoksen luvattomasta käytöstä käyttäjä on vastuussa suhteessa Palveluntarjoajaan ja muihin oikeudenhaltijoihin tekijänoikeuslain 57§:n ja muiden tekijänoikeuden luvatonta käyttöä ja loukkaamista koskevien säädösten ja määräysten mukaisesti. Palveluntarjoaja ja sen tarjoamien tuotteiden/palveluiden nimet ovat Palveluntarjoajan tavaramerkkejä ja toiminimiä. Kaikki oikeudet pidätetään. Pääsyä Palveluun ei voi epäsuorasti tai muuten tulkita minkään Palvelussa esiintyvän merkin, lisenssi- tai muun käyttöoikeuden myöntämiseksi ilman Palveluntarjoajan tai kolmannen osapuolen etukäteistä kirjallista suostumusta.

Kaikki Palveluun liittyvät yhteydenotot sekä tekijänoikeuksien ja lähioikeuden haltijoiden ilmoitukset loukkaavasta aineistosta tulee lähettää osoitteeseen: Sportteri Oy, Meritullinkatu 11 C 2 krs, 00170 Helsinki, sähköposti [email protected] Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen.

 

Linkit ulkopuolisiin www – sivustoihin

Palveluntarjoaja saattaa sisällyttää Palveluun linkkejä kolmansien ylläpitämiin Internet- sivustoihin. Tällaisten linkkien käyttäminen siirtää käyttäjän pois Palvelusta. Palveluntarjoaja ei valvo tai tarkista ulkopuolisten Internet- sivustojen sisältöä, eikä Palveluntarjoaja vastaa kyseisten Internet- sivustojen oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai tietoturvasta.

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja.

Käyttäjä käyttää linkitettyjä Internet-sivustoja omalla vastuullaan. Linkit eivät sellaisenaan ole osoitus mistään omistussuhteesta tai siitä, että Palveluntarjoaja tukisi linkitettyä Internet- sivustoa tai hyväksyisi linkitetyillä Internet- sivustoilla olevan materiaalin tai että Palveluntarjoajalla olisi oikeus käyttää mitään kyseisten linkkien välityksellä näkyviin tulevia tavaramerkkejä, toiminimiä tai tekijänoikeudella suojattuja aineistoja, tai että linkitetyn sivuston haltijalla olisi oikeutta käyttää mitään Palveluntarjoajan tai sen konserniyhtiöiden immateriaalioikeuksilla suojattuja aineistoja.

 

Ulkoiset linkit Palveluun

Linkitys tähän Palveluun on hyväksytettävä Palveluntarjoajalla kirjallisesti etukäteen, paitsi jos linkki täyttyy seuraavat edellytykset: linkkiä käyttäessä linkitetty Palvelu tai sen alasivu avautuu itsenäiseen selainikkunaan eikä linkitettävän sivuston omaan kehykseen; linkin ulkoasu, sijoitus ja muut ominaisuudet eivät luo virheellistä vaikutelmaa siitä, että linkitettävä taho tai sen toiminnot ja tuotteet liittyisivät Palveluntarjoajan toimintaan tai olisivat Palveluntarjoajan sponsoroimia; linkitys ei vaikuta haitallisesti Palveluntarjoajan tai sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden maineeseen ja tavaramerkkeihin;

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden peruuttaa suostumuksensa linkitykseen milloin tahansa oman harkintansa mukaan sekä kieltää edellä kerrotut ehdot täyttävän linkin joka on sijoitettu Palveluntarjoajan mukaan sopimattomaan ympäristöön ja voi vahingoittaa Palveluntarjoajaan liittyvää good-will arvoa tai aiheuttaa haittaa Palveluntarjoajalle tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle.

 

Palveluntarjoajan oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset

Palveluntarjoaja ei takaa Palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien erilaisten animaatioiden tai muiden teknisesti tallennettujen tietojen oikeellisuutta tai toimivuutta. Ne voivat sisältää teknisiä tai sisällöllisiä virheitä tai virheellisyyksiä. Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuuden määrittää viime kädessä Suomen lainsäädäntö.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa tai Palvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä ja välillisistä vahingoista.

Palveluntarjoaja ei vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon muuttumisista katoamisesta tai muusta vahingoista.

Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa Palvelun kautta tapahtuvasta kolmansien markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta eikä myöskään kolmansien markkinoimista tai tarjoamista tuotteista tai palveluista tai niiden oikeellisuudesta.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa Palvelua, jäljentää ja levittää sekä poistaa Palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta materiaalia.

Palveluntarjoajalla on oikeus muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä tämän Palvelun verkkosivuilla. Palvelun käyttäminen käyttöehtojen muuttamisen jälkeen on osoitus kyseisten muutosten hyväksymisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta Palvelun toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

Palveluntarjoaja ei vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittämistä tai välillisistä vahingoista. Henkilötietoihin liittyen enemmän informaatiota löytyy Palvelun tietosuojalausekkeesta.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, että Palvelu olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöittä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta, eikä teknisten vikojen, huoltojen tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, tietoliikennehäiriöistä eikä niistä mahdollisesti aiheutuvasta tiedon tms. muuttumisesta tai katoamisesta.

Palveluntarjoaja vastaa Palvelun itse tuottamansa toimituksellisen sisällön lainmukaisuudesta ja pyrkii mahdollisimman korkealaatuiseen sisältöön ja verkkopalveluun, mutta ei miltään osin takaa Palvelun toimintavarmuutta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoaja ei takaa aineiston oikeellisuutta tai täydellisyyttä eikä minkään neuvon, mielipiteen, lausunnon tai muun Palvelussa näkyvän tai sen välityksellä jaettavan tiedon luotettavuutta. Tällaisen informaation käyttö ja siihen luottaminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla, ja käyttäjää kehotetaan kääntymään asiantuntijan puoleen, jotta voi saada omaan tilanteeseen sopivia neuvoja. Palvelun tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti, mutta Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa sisällön oikeellisuudesta.

Palveluntarjoaja ei vastaan Palvelun ulkopuolella, esimerkiksi jälleenmyyjien toimesta tapahtuvasta informaation antamisesta ja oikeellisuudesta tai yhteistyökumppaneiden, käyttäjien tai muiden kolmansien osapuolten tuottamista sisällöistä.

Karttapalvelu Palveluntarjoaja ei takaa karttapalvelun virheettömyyttä. Huolimatta siitä, että kartta-aineistoja päivitetään jatkuvasti, voi kartta-aineistossa olla puutteita tai virheitä. Palveluntarjoaja ei vastaa karttapalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä.

Palveluntarjoaja sekä Palvelun sisällä olevat tarjoavat kolmannet osapuolet voivat muuttaa palveluidensa ja tuotteidensa laskutusperusteita oman harkintansa perusteella, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palveluntarjoajalla on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

Käyttäjä on velvollinen lukemaan Palvelua ja siihen mahdollisesti tulevia muutoksia koskevat Palveluntarjoajan toimittamat tiedotteet sekä toimimaan niiden mukaisesti. Tiedotteet voidaan julkaista Palveluntarjoajan www- sivulla tai toimittaa käyttäjälle muulla tavalla.

Oikeudet käyttäjän toimittamaan sisältöön Käyttäjä luovuttaa Palveluntarjoajalle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palveluntarjoaja voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Palveluntarjoajasta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin.

 

Tietosuoja

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen mukaisesti sekä yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Evästeet Palveluntarjoaja käyttää Palvelussa evästeitä. Eväste on pieni tiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päälaitteelle. Evästeiden avulla kerätään päälaitetta koskevia tietoja, esimerkiksi miten usein Palvelua käytetään ja mitkä Palvelun osat kiinnostavat käyttäjää. Evästeet mahdollistavat tiettyjä Palvelun ominaisuuksia; halutessaan käyttäjän ei tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen. Evästeitä käytetään myös Palvelumme kehittämiseksi. Käyttäjä voi halutessaan estää evästeiden vastaanottamisen ja käyttämisen muuttamalla selainasetuksia. Näin toimiessaan käyttäjä kuitenkin hyväksyy sen, että Palvelun käytettävyys saattaa olennaisesti rajoittua. Enemmän Sportterin tietosuojalausekkeessa.

Käyttäjät tiedostavat ja hyväksyvät sen, että heidän Palveluun lisäämiensä profiileja ja muita tietoja tai materiaalia voidaan käyttää osana Palvelun markkinointia näiden käyttö- ja sopimusehtojen sekä lain puitteissa.

Näillä verkkosivuilla mainitut tavaramerkit, yritysnimet, yritysten osoitteet ja tuotteet ovat Suomessa ja kansainvälisesti suojattuja. Näitä nimiä ei saa käyttää muihin tarkoituksiin kuin yrityksen tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseen ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

 

Maksaminen

Palvelusta perittävät hinnat Palveluntarjoajan Palvelu tai sen osat voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Maksullisesta palvelusta voidaan periä liittymismaksu sekä käytön mukaan määräytyvä, aikaan sidottu taikka muulla tavoin määräytyvä maksu sekä muita Palvelun yhteydessä yksilöityjä maksuja. Maksamalla tietystä maksullisesta Palvelun osasta perittävän maksun suorittamisen johdosta käyttäjä saa henkilökohtaisen, ei-kaupallisen käyttöoikeuden käyttää kyseistä palvelua. Joitakin Palvelun palveluita on mahdollista tilata myös kestotilauksena eli toistaiseksi jatkuvana tilauksena. Kestotilaus jatkuu keskeytyksettä niin kauan, kunnes käyttäjä peruuttaa tilauksen.

Palveluntarjoaja voi muuttaa Palveluun sisältyvän yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi ja päinvastoin, Käyttäjän oikeuksista hinnanmuutoksen yhteydessä sovitaan mahdollisesti tarkemmin palvelun omissa ehdoissa. Voimassaolevat hinnat ja hinnoitteluperusteet löytyvät kunkin yksittäisen palvelun esittelystä Palveluntarjoajan verkkosivuilta.

Käyttäjä on velvollinen suorittamaan perittävän maksun kyseisen palvelun yhteydessä ilmoitetulla tavalla, esim. laskulla, luottokortilla, verkkopankissa tai mobiilipäätelaitteen avulla. Käytettävissä olevat maksutavat lukevat yksittäisten tuoteselosteiden yhteydestä.

Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa käyttäjän luottotiedot tämän rekisteröityessä, maksulliseen palveluun tai tilatessa maksullisia tuotteita Palvelun kautta. Palveluntarjoajalla on oikeus estää käyttäjältä maksullisen palvelun käyttö, jos se luottotietojen selvittämisen yhteydessä ilmenneiden maksuhäiriöiden tai muun hyväksyttävän syyn vuoksi on perusteltua.

Luottokorttikestotilauksen yhteydessä käyttäjän luottokortilta veloitetaan automaattisesti sovitun laskutusjakson mittaisin väliajoin tilausmaksu palvelun käytöstä. Veloitettava maksu perustuu kulloinkin voimassaolevaan hinnastoon ja voi muuttua tilauksen voimassaoloaikana. Veloitettavan maksun määrän muuttuessa kesken voimassa olevan tilauksen laskutusjakson, ei syntynyttä hintaerotusta hyvitetä tai veloiteta käyttäjältä. Muutoksesta ilmoitetaan käyttäjälle palvelun kautta, ja se on hyväksyttävä tuotteen käyttöoikeuden säilyttämiseksi.

Korttimaksaminen Palveluntarjoajan verkkokaupoissa tapahtuu SSL-suojatulla maksulomakkeella. Palveluntarjoajalla ei ole pääsyä täydellisiin korttitietoihin.

Palveluntarjoaja käyttää Palveluun tai sen osiin liittyvän verkkomaksun, Visa-, Visa Electron-, sekä MasterCard – maksuliikenteen hoitamiseen ulkopuolisen palveluntarjoajan, Payment Highway Oy:n palveluita. Payment Highway Oy:n tehtävät rajoittuvat yksinomaan mainitun maksuliikenteen järjestämiseen, ja Payment Highway Oy antaa asiakaspalvelua käyttäjille vain tarjoamaansa maksupalvelua koskien. Käyttäjän ollessa epävarma tahosta, joka vastaa hänen asiansa asiakaspalvelusta, tulee olla ensisijaisesti yhteydessä Palveluntarjoajan (Sportteri Oy:n) asiakaspalveluun. Maksupalvelua koskevissa asioissa käyttäjä voi olla yhteydessä Payment Highway Oy:n.

 

Kuluttajien peruuttamisoikeus

Mikäli käyttäjä on yksityishenkilö, hänellä on ostamiensa tavaroiden ja palveluiden osalta kuluttajansuojalain mukainen lähtökohtainen oikeus peruuttaa tekemänsä tilaus ilmoittamalla siitä Palveluntarjoajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä taikka tavaran vastaanottamisesta.

Käyttäjällä ei kuitenkaan kaikkien tuoteryhmien osalta ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta. Mikäli palvelun suorittaminen tai tuotteen toimittaminen sähköisesti on käyttäjän suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä (esimerkiksi suoratoistopalvelut), taikka käyttäjä on avannut sinetöitynä toimitetun ääni- tai kuvatallenteen tai tietokoneohjelman, ei hänellä ole edellä mainittua peruuttamisoikeutta.

Kolmannen osapuolen tarjoamien palveluiden tai tuotteiden osalta saatetaan noudattaa eri palautuskeinoja ja -osoitteita. Pyydämme käyttäjää tutustumaan kolmannen osapuolen kanssa tekemäänsä sopimukseen asian selvittämiseksi.

Käyttäjä on velvollinen maksamaan tavaroiden palauttamiseen liittyvät kuljetuskustannukset, ellei muuta ole erikseen kyseisen palveluin erityisehdoissa mainittu. Palveluntarjoajalla on oikeus vähentää tavaran käytön johdosta aiheutunut arvonaleneminen.

Mikäli Käyttäjä ei ole yksityishenkilö tai hänellä ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamis- tai palautusoikeutta, Palveluntarjoaja veloittaa aiheettomista palautuksista aiheutuneet kustannukset.

Palveluntarjoajalla on oikeus periä viivästyneistä suorituksista korkolain mukainen viivästyskorko sekä voimassaolevan hinnaston mukainen maksuhuomatusmaksu.

 

Mainostaminen Palvelussa

Palveluntarjoajalla on oikeus sisällyttää omia sekä ulkopuolisia mainoksia mihin tahansa osaa Palvelua.

Palveluntarjoaja ei vastaa näytettävien mainosten sisällöstä, sopivuudesta asiakkaan sivustolle tai muista mainoksiin liittyvistä seikoista. Palveluntarjoaja tai ulkopuolinen mainostoimittaja eivät tietoisesti tee yhteistyötä lainvastaista, eroottissävytteistä, hyvien tapojen vastaista tai alkoholimainontaa tarjoavien mainostajien kanssa.

Palveluntarjoajalla on oikeus kieltäytyä julkaisemasta mainoksia, jotka täyttävät jonkin aiemmin kuvatuista ehdoista. Kieltäytymisoikeus on voimassa, kunnes mainokset on korjattu lainmukaiseksi tai yleisesti hyväksyttäväksi. Halutessaan kieltäytyä mainoksen näyttämisestä käyttäjän on otettava yhteyttä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

 

Voimassaolo

Sopimuksen voimassaolo alkaa siitä päivästä kun Palveluntarjoaja luovuttaa asiakkaalle Palvelun käyttäjätunnukset tai muulla tavoin ilmoittaa Palvelun avaamisesta. Sopimus lähetetään ilmoitettuun sähköpostiin tilauksen yhteydessä. Sopimus on voimassa joko erikseen sovitun määräajan tai, ellei muuta ole erikseen sovittu niin toistaiseksi. Jos käyttäjä ei halua jatkaa sopimusta, on sen kirjallisesti irtisanottava Palvelu tai sen osa vähintään yksi (1) kuukausi ennen seuraavan sopimuskauden alkamista. Ellei Osapuoli irtisano sopimusta, jatkuu sopimus automaattisesti sopimuskauden loputtua toistaiseksi voimassaolevana.

Kaikilla sopimuksen osapuolilla on oikeus purkaa sopimus mikäli toinen osapuoli rikkoo sopimusta tai sen ehtoja, eikä korjaa rikkomustaan kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa siitä kirjallisen ilmoituksen saatuaan. Palveluntarjoajalla on kuitenkin oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, jos käyttäjä on jättänyt laskunsa maksamatta 14 päivää laskun eräpäivästä lukien, jos käyttäjä häiritsee muuta web-ylläpitopalvelua tai käyttää tietoverkkoa laittomaan tai hyvien tapojen vastaiseen toimintaan tai jos käyttäjä on haettu konkurssiin tai selvitystilaan, määrätty velkasaneeraukseen tai velkajärjestelyyn tai on muutoin maksukyvytön. Palveluntarjoajalla on myös oikeus purkaa sopimus välittömästi kirjallisella ilmoituksella, mikäli Palvelun tuottamista ei voida jatkaa ulkopuolisen tekijän vuoksi.

Mikäli Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa sopimus, voi Palveluntarjoaja vaihtoehtoisesti sulkea Palvelun. Mikäli Palveluntarjoaja sulkee Palvelun, on sillä oikeus myöhemmin purkaa sopimus saman tapahtuman perusteella.

 

Sovellettava laki ja riitojen ratkaisu

Näihin Käyttöehtoihin ja näiden ehtojen tarkoittamiin palveluihin, Palvelunkohtaisiin ehtoihin, Palveluntarjoajan tietosuojakäytäntöön sekä Palvelusta mahdollisesti tehtyyn sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen tahon asiakaspalveluun.

Mahdollisten ongelmatilanteiden tai kysymysten osalta voit olla yhteydessä Palveluntarjoajan asiakaspalveluun. Mikäli asiasi koskee kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, pyydämme sinua olemaan ensisijaisesti yhteyksissä kyseisen tahon asiakaspalveluun.

 

Muut ehdot

Palveluntarjoaja saa niin halutessaan pitää rekistereitä, jotka liittyvät Palvelun käyttöön. Palveluntarjoajalla, ja sen kulloisillakin omistajayhtiöillä on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteissä olevia tietoja niiden toiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin.

Käyttäjällä on oikeus kieltää omien rekisteröityjen tietojensa käyttämisen Palveluntarjoajan tai sen kumppaneiden harjoittamassa suoramainonnassa ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa ilmoittamalla siitä kirjallisesti Palveluntarjoajan asiakaspalveluun.

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta tai Palvelua kolmannelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus tai Palvelu kolmannelle sekä muuttaa sopimuksen tai palvelukuvauksen sisältöä.

Käyttäjä sitoutuu pitämään luottamuksellisena kaikki tähän sopimukseen, Palveluun ja sen hinnoitteluun liittyvät tiedot. Käyttäjä vastaa siitä, että hänen palveluksessaan toimivat työntekijät, alihankkijat sekä muut Palveluun kuuluvat tahot noudattavat näitä ehtoja.